ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 02.11.2022

Szanowni Państwo, Zwracam się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty na zakup urządzenia do peelingu termicznego  dla firmy: BOSQIE SP. Z O.O., UL. ZAMKOWA 23 , 11-600 WĘGORZEWO, LABORATORIUM@BOSQIE.COM

 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa urządzenia do peelingu termicznego 
 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
  b) posiadają wiedzę i doświadczenie;
  c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
  d) znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej do prawidłowego zrealizowania zamówienia.
  e) nie są podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub upoważnionym do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub wykonującym w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty: Należy określić cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wszystkie kwoty należy zapisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z dostawą do siedziby spółki BOSQIE w Węgorzewie.
 1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria oceny złożonych ofert:
 • Cena netto przedstawiona w ofercie – waga 70%
 • Okres gwarancji na oferowany sprzęt – waga 20%
 • Czas realizacji dostawy zakupionego sprzętu – waga 10%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium Wzór do określenia punktów Max. ilość punktów
1. Cena produktu 70% Pkt.=Cmin / Cd X 100pkt x waga
Cmin – minimalna cenna netto spośród cen otrzymanych w ofertach
Cd – cena netto analizowanej oferty
70 pkt
2. Okres gwarancji 20% Pkt.=Gd/ Gmax X 100pkt x waga
Gmax – max czas gwarancji (w miesiącach) spośród otrzymanych w ofertach
Gd – czas gwarancji (w miesiącach) analizowanej oferty
20 pkt
3. Czas realizacji dostawy 10% Pkt.=CRmin / CRd X 100pkt x waga
CRmin – min czas (h) realizacji spośród otrzymanych w ofertach
Gd – czas realizacji (h) analizowanej oferty
10 pkt

Przykładowa ocena dostawców pod kątem ceny:

Cena produktu:
50.000 zł / 65.000 zł x 100pkt x 0,70 = 0,76 x 100 x 0,70 = 76 x 0,70 = 53,2 pkt.

Informacje dodatkowe:

Obliczenia częściowe zaokrąglane są do dwóch miejsc o przecinku. Oferta, która uzyska sumę najwyższej ilości punktów wszystkich kryteriów spośród ofert złożonych do zapytania, będzie ofertą wygrywającą.
W przypadku równej sumy punktów, decyduje największa w pkt1., następnie 2.
W przypadku równej ilości punktów w ramach każdego kryterium wyboru spośród najlepszych ofert dokona zamawiający.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:
  a) ofertę należy złożyć w ciągu 7 w terminie do 09.11.2023 r. do godz. 23:59
  b) ofertę należy złożyć drogą elektroniczną poprzez e-mail: Laboratorium@bosqie.com lub pocztą na adres: BOSQIE ul. Zamkowa 23, 11-600 Węgorzewo lub osobiście w biurze firmy w godzinach od 11:00-15:00 ul. Zamkowa 23, 11-600 Węgorzewo
  c) oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym w punkcie 1 nie zostanie uwzględniona.
  d) Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny.
  e) Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania ofertowego oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.
 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu złożenia ofert.
 2. Miejsce i termin wyboru ofert:
  a) wybór ofert nastąpi w dniu 10.11.2023 o godz. 15:00
  b) o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferenta, którego oferta zostanie wybrana w świetle przyjętych w zapytaniu ofertowym kryteriów.