Projekty UE

Projekt: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”

Poddziałanie 3.3.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

CEL FINANSOWANIA: Pomoc finansowa na promocję marek produktowych na rynkach zagranicznych.

PLANOWANE EFEKTY: Rezultatem projektu będzie rozpoczęcie sprzedaży na rynkach zagranicznych. Umożliwi to pozyskanie przychodów z eksportu i rozwój firmy i jej działalności eksportowej.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 479 737.23 PLN

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 407 775.26  PLN

Projekt UE

Polskie Mosty Technologiczne

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej -Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach;

Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Nr umowy: POIR-03.03.01-00-0001/17-00

„Rybactwo i Morze”

CEL FINANSOWANIA: Rozwój działalności poprzez utworzenie nowej usługi – gabinetu kosmetycznego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i utworzenia 1 miejsca pracy

NAZWA OPERACJI: BOSQIE – Innowacyjne działania prozdrowotne